Czech English German Italian Polish Spanish
Hamr
Hamr - Kosky
Jez Pilař je 3 metry vysoký jez s kolmým spádem na 116km řeky Lužnice, nedaleko obce Hamr. Zvýšením vodní hladiny zajišťuje přívod vody pro umělý kanál Zlatá stoka.
Rybník Nový Kanclíř se nachází v blízkosti obce Hamr, cca 15 km jihovýchodně od Třeboně. Založen byl v roce 1542 při rozšiřování rybniční soustavy v okolí Chlumu u Třeboně.
V obci máme vybudováno Dětské hřiště s různými atrakcemi pro nejmenší.
SOPTÍCI – nejmladší hasiči z SDH Hamru (8/2016)
Veřejná zeleň v obci
Rok se s rokem sešel a je tady opět krásný betlém, který vyrobili hasiči a děti. Vánoce 2017. Foto: Jana Frühlingová

znak hamr

Nahoru

Formuláře ke stažení

Informace k poplatku ze psů

- na základě Obecně závazné vyhlášky obce Hamr č. 2/2019, o místním poplatku ze psů má každý držitel psa povinnost platit místní poplatek ze psů
- poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost
- poplatek se platí ze psů starších tří měsíců

Sazba poplatku za kalendářní rok:
- Kč 100,00 za prvního psa
- Kč 150,00 za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

Splatnost poplatku:
- do 30. 4. příslušného kalendářního roku

Uvedené informace jsou pouze základní, více informací lze získat na Obecním úřadě Hamr v době úředních hodin. Další podrobnosti získáte též v Obecně závazné vyhlášce obce Hamr č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, která je zveřejněna v sekci OBECNÍ ÚŘAD – Platné obecně závazné vyhlášky obce

K ohlášení poplatkové povinnosti lze využít uvedený tiskopis.

Informace k poplatku z pobytu

Poplatek z pobytu je zcela nový místní poplatek, který vychází ze zrušeného místního poplatku z ubytovací kapacity a místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

- Poplatníkem je osoba, která v obci není přihlášená.
- Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
- Příklady plátce poplatku: hotel, motel, penzion, soukromé byty, ateliéry atd., bez ohledu na to, zda je místo ubytování zkolaudováno jako ubytovací zařízení.
- Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
- Sazba poplatku: 15,00 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
- Ohlašovací povinnost: plátce podává ohlášení do 15 dnů od okamžiku, kdy zahájil činnost spočívající v poskytování úplatného pobytu
- Evidenční povinnost - Obsah evidenční knihy:
Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt.
Do evidenční knihy zapisuje údaje (dle § 3g zákona č. 565/1990 Sb.) týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.
- Platební povinnost
2x ročně – do 15 dnů od skončení kalendářního pololetí
(tj. do 15. července za období leden až červen, za období červenec až prosinec do 15. ledna následujícího roku)

Zde jsou uvedeny pouze stručné informace, více informací získáte na Obecním úřadě Hamr v době úředních hodin nebo v Obecně závazné vyhlášce obce Hamr č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, kterou doporučujeme před vyplněním formulářů pozorně přečíst.

V přiloženém odkazu jsou tyto tiskopisy:
- ohlášení poplatkové povinnosti
- vyúčtování místního poplatku 

 

 
 
© 2023 Obec Hamr | Prohlášení o přístupnosti | Registr oznámení | Prohlášení o použití cookies
webdesign 2013 Vladislav Sochna | Administrace | Přihlášení